STADGAR - Idrottsklubben Surd

IK Surd
Go to content

STADGAR

Reviderad - den 28 september 2018

Stadgar
för idrottsklubben SURD
Stiftad den 8 mars 1903


IK SURD:S VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och mår bra.
Vi organiserar vår idrott i självständiga sektioner.
Vi vill bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att:
 • den i alla led utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår föreningens idrottsverksamhet.
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
 • de som delta får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet.
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.


HEMORT
Klubben har sin hemort i Göteborg


ÄNDAMÅL
§ 1
Föreningen skall bedriva följande idrotter:
Bowling, Boule, Fotboll, Frisbeegolf, Futsal, GPS-friluft, Innebandy, Minigolf och Teckenspråkig Wellness.
Sektionerna har som ändamål att bedriva idrottsliga verksamheter i enlighet med "föreningens verksamhetsidé".
Föreningen skall i all sin verksamhet aktivt verka för en dopninfri i idrott.


MEDLEMSKAP
§ 2
Medlem antages av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan fastställts av årsmötet.
Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller enskild person att ansluta medlem. Hörande person som är intresserad av dövas idrottsrörelse kan bli medlem.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan förmodas att vederbörande kommer att motarbeta klubbens intressen.
Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.
Medlemmen skall vara minst två år i klubben och över 18 år för att bli valbar till klubbens styrelse och är döv eller teckenspråkig.


§ 3
Medlem som inte har betalat årsavgiften under två år får anses ha begärt sitt utträde ur klubben.


§ 4
Klubbmedlem får uteslutas om medlemmen har motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen får tillfälla att yttra sig inom av styrelsen angiven tiden (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen redovisas, och det skall anges hur den uteslutne kan överklaga beslutet. Detta skall ske inom tre dagar från att beslutet avsändes till den uteslutne med rekommenderat brev eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning överklagas brevledes av den uteslutne till klubbstyrelsen.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.


Medlem
§ 5
Medlem
 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter,
 • skall följa stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattas av organ inom klubben,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben


§ 6
Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.
Medlemsavgift skall betalas före 31 januari.


§ 7
Till hedersledamot kan, på förslag av klubbstyrelen, klubbens årsmöte ska utse tidigare styrelseledamot, som genom långvarigt styrelsearbete på ett utmärkande sätt främjat klubbens intressen.
Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.


§ 8
Medlem har rätt att delta i idrottslig verksamhet under de former och regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också SDI också ge sitt samtycke.


STYRELSEN
§ 9
Klubbens angelägenheter handlas av styrelsen. Den skall - inom ramen för RF och SF och dess stadgar - verka för klubbens utveckling, samt bevaka medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att
 • tillse att för klubben bundande regler iakttas.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • planera, leda och fördela arbetet.
 • ansvara för och förvalta klubbens medel och förbereda årsmötet.


§ 10
Styrelsen består av en ordförande och 4 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Minst 3 av styrelsens ledamöter inklusive ordförande skall vara döva.


§ 11
Styrelseledamöter väljs av årsmötet för den tid sägs i § 23 bland valbara medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandatperiodens utgång inträder övrig styrelsemedlem, och fyllnadsval genomförs på nästkommande medlemsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.


§ 12
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassören gemensamt.


§ 13
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.


§ 14
Ordförande är klubbens officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl stadgar som övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt följande arbetsordning:

Sekretaren
Att förbereda styrelsens sammanträden och möten
Att föra protokoll över styrelsens sammanträden
Att registrera och förvara skrivelser
Att tillse att fattade beslut verkställs
Att om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvalta kopior till dessa samt att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse.

Kassören
Att se till att medlemmar betalar föreskriven avgift
Att se till att klubben söker bidrag från stat, kommun, fonder och organisationer
Att driva in fordringar och verkställa utbetalningar samt se till att det finns verifikationer över dessa
Att svara för bokförig vilket innebär skyldighet att föra kassabok över klubbens räkenskaper
Att i förekommande fall lämna uppgifter, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare - respektiva kontrolluppgifter
Att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
Att föra medlemsregister
Att tillse att medlemmar i föreningen innefattas av den kollektiva skade- och olycksfallsförsäkringen
Att utarbeta underlag för budget


VALBEREDNING
§ 15
Sektionerna skall senast den 1 februari till valberedning insända namnförslag till aktuella val.
Valberedningen består av tre personer, alternativt en sammankallande vald på årsmötet och en representant från varje sektion. De skall med ledning av inkomna namnförslag föreslå kandidater och förhöra sig om dessa vill åta sig uppdraget. Senast två veckor före årsmöte skall beredningen sända förtecking över föreslagna kandidater till klubbens styrelse för kännedom.


VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR M.M.
§ 16
Verksamhets och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 - 31/12.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.


REVISION
§ 17
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna räkenskaper, årsmötes- och styrelse protokoll, medlemsregister och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av när som helst de så begär, sant den som gäller revision av det senaste räkenskapsåret, senast 5 veckor före årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet.


SEKTIONER
§ 18
Klubben har för sin idrottsliga verksamhet enskilda sektioner.
Beslut om bildande eller nedläggande av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.


§ 19
Ledningen för varje sektion utgörs av en sektionsledning, bestående av minst sektionsansvarig och ekonomisk sektionsansvarig. Övriga ansvariga väljes efter behov. Sektionsledning väljs årligen bland valbara medlemmar. Årsmötet skall godkänna sektionens val av sektionsledning. Härutöver får ledningen utse en av sina ansvariga som kontaktman till sektionen.


§ 20
Sektionen har mandat att fatta de beslut som beslut som verksamheten råder över, och som inte strider mot klubbens stadgar eller annan policy som klubben antagit. (Detta kan vara t.ex. vara alkoholpolicy, miljöpolicy, likabehandlingsplan eller annat).
Styrelsen har minst 2 konferenser med sektioner per år.


§ 21
Sektionsledningen  upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgetförslaget och planeringen ska lämnas före den 1 oktober till styrelsen för godkännande. Ledningen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till klubbens skyldigheter i olika avseenden t.ex. den ekonomiska ställning eller den förväntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.


MÖTEN
Ordinarie möten
§ 22
Med klubben hålls årsmöte i mars eller april månad och medlemsmöte minst 1 gånger årligen.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.
Kallelse jämte dagordning kungörs minst 2 och högst 4 veckor före mötesdagen. Kungörelsen sker genom anslag i klubblokalen eller genom lokaltidning o.dyl.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.


§ 23
Fullvärdiga medlemmar enligt § 1, som föreskriven ordning betalat sina avgifter till klubben och under året uppnår 16 års ålder samt hedersmedlem har rösträtt på möte.
Rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt.


§ 24
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet.


§ 25
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:
§ 1 Uppror och fastställande av röstlängd för mötet.
§ 2 Årsmötets öppnade.
§ 3 Parentation.
§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 5 Fastställande av dagordning.
§ 6 Val av årsmötets ordförande.
§ 7 Val av årsmötets sekreterare.
§ 8 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
§ 9 Föredragning av sektionsledningarnas och styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste året.
§ 10 Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsledningarnas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§ 12 Styrelsens förslag.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsledningen eller röstberättigad medlem, skall lämnas minst 21 dagar före årsmötet, dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.
§ 15 Val av ordförande för en tid av två år.
§ 16 Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
§ 17 Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.
§ 18 Sektioner och sektionsledningar 2011.
§ 19 Val av tre ledamöter varav en sammankallande i valberedningen för en tid av ett år.
§ 20 Val av tre personer till jurykommittén varav en styrelsemedlem.
§ 21 Fastställande av medlemsavgifter för en tid av ett år.
§ 22 Utmärkelse för en tid av ett år
§ 23 Årsmötets avslutning
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.


EXTRA MÖTE
§ 26
Styrelsen får kalla till extra medlemsmöte, om sådant möte behövs.
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning till extra möte kungörs minst 2 och högst 4 veckor före mötesdagen. Kungörelsen sker genom anslag i klubblokalen eller genom lokaltidning o.dyl. Vid extra möte avgörs endast ärende som finns på dagordningen.


§ 27
Om rösträtt på extra möte och om beslutmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 21 och § 22.


BESLUT, OMRÖSTNING
§ 28
Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med handuppräckning) eller efter omröstning (votering) så sådan begärs. Med undantag för stadgeändringar eller upplösning av klubben, (se § 27 första stycket) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, vid personval sker dock röstning med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning gäller att vid lika röstetal vinner det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


§ 29
Endast Årsmötet får andra dessa stadgar eller upplösa klubben. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.
Bildande eller nedläggning av sektion kan avgöras med enkel majoritet på ordinarie eller på extra utlyst medlemsmöte.


§ 30
I beslut om upplösning av klubben skall klubbens tillgångar användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.
Beslutet, jämte styrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse, jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart delges Svenska Dövidrotts förbund.


§ 31
Utöver dessa stadgar gäller RF´s stadgar och övriga föreskrifter och anvisnigar samt SF´s stadgar, tävlingsreglementen och övriga utfärdade föreskrifter.
Dock i dövidrottssammanhang gäller SDI´s och ISCD stadgar med tolkningsföreträde för ISCD.
Ordförande och sekretare skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga medlemmarna.


JURYKOMMITTÉN
§ 32
På årsmöte väljs tre personer till Jurykommittén. Jurykommitténs ansvar är att diskutera om vilka som ska få utmärkelser. Jurykommitténs protokoll ska lämnas till styrelsen 1 månad före årsmöte om valda till årets utmärkelser. Om styrelsemedlem ska få utmärkelse ska inte jurykommittén lämna protokoll, utan det sker på årsmöte.Skapad av IK Surd
Back to content